මාතර යුගේ,දෙමළියන්ට කියූ රස කවි.

දෙමළ ස්ත්‍රීන් අරබයා සිහළ කවීන් කියූ කවි මාතර යුගය රසවත් කරයි. නෑමට යන ද්‍රවිඪ ස්ත්‍රීයකට “කටුවානේ මුහන්දිරම්” කවියා කියූ කවියක්!

ගැස්සී මදන සැරපස අවුදින් පෙමල
ඉස්සී ගිලුනි නම් ගොඩ වැද දැන් නිමල
නිස්සිය ලෙස වසඟෙට කරමින් කොමළ
දස්සිය අවල කෙළි තරුනඟනී දෙමළ

වැලිගම ගුරුන්නාන්සේ කවියා දෙමළ ස්ත්‍රියෙකුය කී කවිදෙකක්.

මවෙත කසුන් පෙදවන් තණ පොඩි උදුලී
මාවත යමින් දිසි මෙන් සිය රැලි විදුලී
මාවෙත රිසින් රසදුන් සලෙලැයි කොමලී මාවෙත කොණින් අඩකින් නරඹයි දෙමලී


දන්ත කැකුළු ඔබය දමා දිළිසෙයි මුතු ලෙසටා
කුන්ද ලෙසින් ලැමපිට ඉසි ගොමරයස අරුමා
මන්ද මෙනුඹ සිනාසෙන්නෙ දුටු කල මා නෙතටා
කින්ද කියා ඒ වග දැන් කියව ලඳුනි මෙමටා

අලුත් වාඩියේ පාලම ළඟ හුන් දෙමළ ස්ත්‍රීයකට, වල්ගම්පල චාර්ලිස් කවියා කියූ කවියක්.

අලුත් වාඩියේ පාලම ළඟ වසනා
රැවැත් තරුණ දෙමළිය දැක මවිත වුණා
මටත් ලැබුණි නම් දිනකට ⁣මෙි අඟනා
නසත් ගිජිඳු හට ලැබු රඹතුරුය මෙනා

One thought on “මාතර යුගේ,දෙමළියන්ට කියූ රස කවි.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: